شماره های تماس : 1-65410470-021

Blog

دسامبر 27

جاظرفی آویز (با سینی استیل)

جـــاظرفــی آویــــز (بـــا ســـینــی استـــیل)

Plat-Glass holder with hanger

ارتفاع 32
طول 50
عرض 28

steelstariconمحــصــولات مشــــابــه ایــن دســـته