شماره های تماس : 1-65410470-021

Blog

دسامبر 26

جاظرفی دو طبقه رومیزی

جـــاظرفی دو طــبقــه رومیـــزی (استنلس استیل و آبکاری کروم)

Plate-Glass Holder For Upprer Set

تعداد طبقه 2
ارتفاع 33
طول 45
عرض 28

steelstariconمحــصــولات مشــــابــه ایــن دســـته