شماره های تماس : 1-65410470-021

Blog

دسامبر 27

جاقاشقی آویز دوقلو

جــــاقاشـــقی آویـــز دوقلو استنلس استیل

Stainless fork spoon rock large

ارتفاع 33 33
قطر 11 12

steelstariconمحــصــولات مشــــابــه ایــن دســـته