شماره های تماس : 1-65410470-021

Blog

دسامبر 26

سبد داخل کابینتی

ســـبد سیب زمیــنی و پیـــاز داخــل کـــابــینتی کوچـــک و بزرگ

Potatoes and onions basket

یونیت 30 40
عمق 45 45
ارتفاع 14 14

steelstariconمحــصــولات مشــــابــه ایــن دســـته