شماره های تماس : 1-65410470-021

Blog

دسامبر 26

سبد سیب زمینی و پیاز ریلی

ســبد سیــب زمیــنـی و ریــلی

Potatoes and onions basket with rail

یونیت 35 40 45 50
عمق 45 45 45 45
ارتفاع 14 14 14 14

steelstariconمحــصــولات مشــــابــه ایــن دســـته