شماره های تماس : 1-65410470-021

Blog

دسامبر 25

سبد سیب زمینی کف ریل(سه طبقه)

ســــبــد سیـــب زمیــنــی پیـــاز کـــف ریـــل(ســه طبـــقه)

Potatoes and onions basket Floor rail (Three floors)

ارتفاع 57 57 57
یونیت 35 40 45
تعداد طبقه 3 3 3

steelstariconمحــصــولات مشــــابــه ایــن دســـته