شماره های تماس : 1-65410470-021

Blog

دسامبر 25

سبد سیب زمینی پیاز کف ریل

p10-2

ســــبــد سیـــب زمیــنــی پیـــاز کـــف ریـــل

Potatoes and onions basket Floor rail

ارتفاع 57 57 57
یونیت 35 40 45
تعداد طبقه 2 2 2

steelstariconمحــصــولات مشــــابــه ایــن دســـته