شماره های تماس : 1-65410470-021

Blog

ژانویه 24

سبد مواد خوراکی مدل 2000

سبد مواد خوراکی مدل 2000(سمت چپ و راست)

Unit with side rail 2 basket

تعداد طبقه 2
یونیت بالا 20
یونیت پایین 30
عمق 48
ارتفاع 60

steelstariconمحــصــولات مشــــابــه ایــن دســـته