شماره های تماس : 1-65410470-021

Blog

دسامبر 25

سبد مواد شوینده مدل ایتالیایی

ســبــد مــواد شــوینــده مدل ایــتالیایی

Unit With Side Rail 2 Basket

تعداد طبقه 2 2 2 2
یونیت 15 20 25 30
عمق 48 48 48 48
ارتفاع 60 60 60 60

steelstariconمحــصــولات مشــــابــه ایــن دســـته