شماره های تماس : 1-65410470-021

Blog

دسامبر 25

سبد مینی سوپر بغل

ســبد میـــنــی ســـوپـــر بغــل (چــپ و راســت)

Unit With Side Rail 3 Basket

تعداد طبقه 3 4 4
یونیت 15-20-25-30 15-20-25-30 15-20-25-30
عمق 48 48 48
ارتفاع 60 85 115

steelstariconمحــصــولات مشــــابــه ایــن دســـته