شماره های تماس : 1-65410470-021

Blog

دسامبر 25

سوپر یخچالی

ســــوپــــر یخچـــالـــی

Super Fridge

ارتفاع (میلیمتر) 1000+300 1300+300 1600+300 1900+300
عمق(میلیمتر) 480 480 480 480
تعداد سبد 6 8 10 12

steelstariconمحــصــولات مشــــابــه ایــن دســـته